Všeobecné obchodní podmínky

1 Základní ustanovení

1.1 Vázané dokumenty

1.1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností Lukáš Rutar – LIRFA – servis elektroniky a jejími obchodními partnery.

1.1.2 Kupující registrací, podáním objednávky zboží či služby potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním registrace a objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2 Vymezení pojmů

2.1 Prodávající

2.1.1 Lukáš Rutar – LIRFA – servis elektroniky, IČ 02877198, se sídlem Děčínská 17, Ústí nad Labem 400 03, zabývající se servisem a službami především v oblasti elektroniky jak dalším prodejcům, tak i spotřebitelům.

2.2 Kupující – spotřebitel

2.2.1 Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2.2.2 Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

2.2.3 Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

2.2.4 Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

2.3 Kupující – není spotřebitel

2.3.1 Podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2.3.2 Prodejce výpočetní techniky – při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem (prodejcem výpočetní techniky nebo kupujícím s IČ), výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

2.3.3 Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2.4 Kupní smlouva

2.4.1 Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky nebo tištěnou či ústní nabídkou prodávajícího, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem, případně složením částečné či úplné platby. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.4.2 Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

2.4.3 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

2.4.4 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne, pro potřebu kupujícího, překlad textu smlouvy, pak platí, že v případě sporu o výklad pojmů, platí výklad smlouvy v českém jazyce.

2.4.5 Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

3 Otevírací doba

3.1.1 Objednávky a konzultace přes internetové stránky na adrese www.LIRFA.cz 24h denně, 7 dní v týdnu. Vše další a osobní jednání v časech uvedených na stránce kontakty.

4 Objednávání

4.1.1 Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

4.1.2 Objednávat je možno následujícími způsoby:

a) elektronickou poštou na adresu adrese info@LIRFA.cz
b) telefonicky
c) osobně

4.1.3 Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky písemnou formou (pošta, e-mail) nebo využít kontaktní formulář a vždy uvést následující údaje:

jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
popis služby dle ceníku, je-li to možné
způsob odebrání a dopravy
dodací adresu
podpis osoby oprávněné objednávat zboží
všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

4.1.4 Kupující registrací nebo podáním objednávky zboží či služby potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním registrace a objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5 Odstoupení od smlouvy

5.1 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

5.1.1 Kupující spotřebitel má právo v souladu ust. § 2586 – 2619 se Zákonem č.89/2012, Občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

5.1.2 Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 Občanského zákoníku). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

5.1.3 Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže (v souladu s § 1837 Občanského zákoníku) spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
d) na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
e) na opravu nebo údržbu provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
f) na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
g) na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.1.4 Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

5.1.5 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit po předchozí domluvě na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

5.2 Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel

5.2.1 V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

5.2.2 Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

6 Platební podmínky

6.1 Zboží

6.1.1 Platbu za poskytnuté zboží může Klient provést následujícími způsoby:

a) platba předem bankovním převodem
b) platba přes internetové rozhraní banky
c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
d) hotově při předání zboží,

6.1.2 Dohodne-li se Prodávající a Kupující předem výslovně a písemně jinak, je možné použít jiných způsobů platby.

6.1.3 U objednávek v celkové hodnotě 5.000,- Kč a vyšší je kupující povinen složit částečnou platbu ve výši nejméně 30% z celkové částky užitím jedním z vyjmenovaných způsobů (VI. A) a) – d)). Takto složená platba je nevratná a v případě odstoupení od kupní smlouvy bude použita k finančnímu urovnání vztahů mezi dodavatelem Prodávajícího a Prodávajícího osobně.

6.1.4 Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6.2 Služby

6.2.1 Platbu za poskytnuté služby může Klient provést následujícími způsoby:

a) platba předem bankovním převodem,
b) platba přes internetové rozhraní banky,
c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
d) hotově při plnění služby, umožňuje-li to její charakter,

6.2.2 Dohodne-li se Prodávající a Kupující předem výslovně a písemně jinak, je možné použít jiných způsobů platby.

7 Dodací podmínky

7.1 Osobní odběr

7.1.1 Předem zaplacené (byť i částečně) nebo servisované zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

7.2 Přepravní služba

7.2.1 Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou či využitím služeb jiného držitele poštovní licence. Podmínkou je objednávka přijatá do 15:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

7.3 Postup reklamace zařízení poškozeného při přepravě zákazníkovi

7.3.1 Kupující, který není spotřebitelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen) bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

7.3.2 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@LIRFA.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Má-li Kupující možnost škodu nafotit, doporučujeme poslat e-mailem i tyto podklady pro uplatnění reklamace škody.

7.3.3 Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

7.3.4 Dojde-li k prodlení od doručení balíku po nahlášení škody delšímu než je 1 pracovní den, zaniká nárok příjemce balíku na uznání reklamace a náhradu škody.

7.3.5 S balíkem a jeho obsahem nesmí příjemce manipulovat do té doby, dokud neobdrží pokyny reklamačního pracovníka zhotovitele, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případě nesmí příjemce odeslat poškozený balík ihned zpět odesílateli bez toho, že by dodržel výše předepsaný postup.

7.3.6 V případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí zákazník umožnit vyšetření škody reklamačním pracovníkem přepravní služby na místě, kde byla škoda příjemcem balíku zjištěná.

8 Záruční podmínky

8.1.1 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

9 Závěrečná a přechodná ustanovení

9.1 Doručování oznámení zákazníkovi

9.1.1 Chtěli bychom vás informovat, že oznámení (včetně vyřizování reklamací) Vám budeme zasílat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu, kterou si zvolíte jako korespondenční, jinak na vámi uvedenou adresu trvalého bydliště/místa podnikání či sídla. Pokud se nepodaří odeslané oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, případně dnem vrácení zaslaného oznámení, a to podle toho, co nastane dříve. Korespondenční adresou může
být i e-mail (elektronická adresa), který nám za účelem doručování oznámení sdělíte, a jestliže o tento způsob doručování požádáte nebo s ním vyslovíte souhlas, za okamžik doručení oznámení se pak považuje okamžik jeho přijetí serverem příjemce.

9.1.2 V případě doručování oznámení prostřednictvím SMS je oznámení považováno za doručené okamžikem jeho doručení do našeho SMS centra.

9.2 Právní předpisy

9.2.1 Na tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují příslušná ustanovení Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník a Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.3 Výhrady

9.3.1 Není-li uzavřena smlouva v písemné formě, pak vylučujeme možnost potvrzení takové smlouvy v písemné formě ve smyslu ust. § 1757 občanského zákoníku.

9.4 Účinnost

9.4.1 Všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 1. 2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. O takovémto kroku bude kupující vyrozuměn na webových stránkách www.LIRFA.cz .

9.4.2 Za společnost LIRFA – servis elektroniky schválil Lukáš Rutar.